Tsuto Kaijitsu

Son of Lonjiku Kaijitsu

Description:

Half-elf.

Bio:

Tsuto has been away from Sandpoint for several years as an adventurer.

Tsuto Kaijitsu

Jerm's Runelords Jermwar