Ameiko Kaijitsu

Proprietor of the Rusty Dragon

Description:
Bio:

Proprietor of the Rusty Dragon (#37), daughter of Longjiku and Atsuii Kaijitsu, sister to Tsuto.

Ameiko Kaijitsu

Jerm's Runelords Jermwar